+66870549549 jita@dittymusic.com

our warranty

นโยบายรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์

 1. ระยะการรับประกัน (12 เดือน) นับจากวันที่ลงนามในใบรับประกันนี้ เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดยบริษัท ออล แดนซ์ ลิขสิทธิ์ จำกัด (บริษัทฯ) หรือตัวแทนของ บริษัทฯ เท่านั้น
 2. ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อจะต้องแสดงสำเนาใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทฯ ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้นำส่งเครื่องชำรุดให้แก่บริษัทฯ พร้อมใบรับประกันนี้
 3. บริษัทฯ จะรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องจากความผิดพลาดจากการผลิต และการใช้งานโดยไม่ผิดวัตถุประสงค์เท่านั้น

เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า พื้นที่เสี่ยงอันตราย ปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

 1. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 2. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, ทำลาย, ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณี ใดๆ
 3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นและยังสามารถรองรับการบริการของ Soundspace Music
 4. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับ การดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม ความผิดพลาด ความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากคู่มือการใช้งาน
 5. ความเสียหาย/การทำงานที่ผิดปกติ อันเนื่องมาจากการทำของเหลว/อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ มีความชื้นภายในผลิตภัณฑ์เครื่องตกหล่นกระแทกจากอุบัติเหตุ การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิมเสียหายจากแม่เหล็ก หรือวางในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และภัยจากสัตว์/แมลงกัดแทะ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน
 6. ความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว การใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไป
 7. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัทฯ
 8. อุปกรณ์ที่ไม่รับประกัน ได้แก่
  1) หน้าจอพลาสติก
  2) โครงภายนอก
  3) เสาอากาศ
  4) ชิ้นส่วนพลาสติก
  5) อุปกรณ์เสริมเช่น อะแดปเตอร์, สายออดิโอ

Request for a Live Demo